آموزش علمی محصولات ناکی به پرسنل ساناگستر

آموزش علمی محصولات به پرسنل شرکت ساناگستر توسط جناب آقای دکتر رضوانجو سرپرست واحد علمی