ژل اولتراسوند » سانا گستر

ژل اولتراسوند
 هنگامی که انرژی اولتراساند به داخل بافت بدن نفوذ می کند، می توان ديدن اثرات بيولوژيکی هنگام جذب اين انرژی توسط بافت مربوطه را انتظار داشت. در صورت نياز به استفاده از يک ماده واسط ميان ميله های اولتراسوند و بدن جهت انتقال انرژی فراصوت به بافتهای بدن استفاده از یک هیدروژل توصیه می شود.
 ژل اولتراسوند ناکییک ژل خنثی با پایه آب، لزج و غلیظ است. جذب مطلوب امواج اولتراسوند و حرکت لغزشی در هنگام ترسيم اکوگرافها را تضمین می کند. لباسها را لکه دار نمی کند. در هنگام الکتروتراپی می توان از آن استفاده کرد.

ویژگیها:
● قابل حل در آب
● فاقد نمک يا الکل
● احتمال کم آلرژیزايی
● pH خنثی
● لکه برجای نمی گذارد.

بسته بندی: 500 میلی لیتری – 5 لیتری
 
 دانلود کاتالوگ