برخی از تصاویر نمایشگاه فیزیوتراپی


حضور در نمایشگاه و کنگره فیزیوتراپی   حضور در نمایشگاه و کنگره فیزیوتراپی
   
 حضور در نمایشگاه و کنگره فیزیوتراپی  حضور در نمایشگاه و کنگره فیزیوتراپی